top of page

Cộng Đoàn
Các Thánh Tử Đạo
Việt Nam
Honolulu, Hawaii

 712 N. School St. Honolulu HI 96817

Mass Time - Giờ Thánh Lễ

Monday, Tuesday, Thursday: 5:30 PM

Friday (Giáo Khu), Saturday:  7:00 PM

                          Sunday: 3:30 PM       

Reconciliation - Giải Tội:

30 phút trước Thánh Lễ

30 minutes before Mass

  • Facebook
CN33_CacThanhTuDaoVN_LN1.jpg
CD Logo.JPG

Video Phóng Sự
​từ Người Việt TV

Notebook and Pen

Linh Mục - Reverend

Dominico Nguyễn Hoan Lương

Telephone: (417)388-4444

Thầy Phó Tế - Deacon

Phaolô Jonathan Lâm L. Thắng

Telephone: (808) 383-2131

Mass Time - Giờ Thánh Lễ

Monday, Tuesday, Thursday: 5:30 PM

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm : 5 giờ chiều

Friday (Giáo Khu): 7:00 PM

Thứ Sáu: 7 giờ tối

Saturday ( Thứ Bảy): 7:00 PM

Sunday (Chúa Nhật): 3:30pm   

   

Reconciliation - Giải Tội:

30 phút trước Thánh Lễ

30 minutes before Mass

Baptism - Rửa Tội

2:30 pm Chúa Nhật tuần thứ 3

2:30 pm Every Third Sunday

Contact Deacon - Liên lạc Thầy Sáu

Marriage - Hôn Phối

Gặp Cha trước sáu tháng

Arrange with Father 6 months

prior to wedding

RCIA - Giáo Lý Tân Tòng

Contact Deacon - Liên lạc Thầy Sáu

Phaolô Jonathan Lâm L. Thắng

Telephone: (808) 383-2131

Anointing of the Sick - Xức Dầu Thánh

Contact Father - Liên lạc Cha

bottom of page