top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII

Ban Thường Vụ

Fr. Anthony.jpg

Cha Quản Nhiệm
Linh Mục Anton Trần Huy Cường

Jonathan.jpg

Thầy Phó Tế
 Phaolô Jonathan Lâm L. Thắng       

IMG_20191117_150334_Bokeh.jpg

Chủ Tịch
Fransico Pham Văn Thành

(831) 578-6398

IMG_20191117_150307_Bokeh.jpg

Phó Nội Vụ
Giuse Pham Phú Thái

(808) 308-2406

IMG_20231101_092424.jpg
20231022_165056.jpg

Phó Ngoại Vụ
Giuse Nguyễn Huân

(808) 371-9758

Thư Ký
Phêrô Trần Đình Cảnh

(808) 387-5759

bottom of page