top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII
Hội Đồng Mục Vụ

Ban Thường Vụ:

Ông Phạm Văn Thành 831-578-6398

Họp thứ 3 tuần 1 vào lúc 6:30 PM

Thư Ký

Ông Hồng Phi Long 808-398-9911

Hội Đồng Tài Chánh

Bà Tạ Tương Như 808-227-3229

Ban Phụng Vụ

Anh Hồ Vĩnh Lộc 808-429-2726

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

Ô. Nguyễn Văn Mầu 808-892-1149

Ban Đọc Sách

Ô. Nguyễn Văn Bút 808-384-2207

Gia Đình Phạt Tạ

Ô. Đào Đình Thái 808-537-9043

Phong Trào Cursillo

Ô. Phạm Xuân Trọng 808-753-1074

Họp thứ Bảy đầu tháng 5:30PM

Ca Đoàn

Ô. Nguyễn Văn Thông 508-840-8894

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Nguyễn Thị Thủy Út 808-383-2859

Họp thứ Bảy đầu tháng 5:30 PM

Hội Đạo Binh Đức Mẹ

Ô. Trần Đình Cảnh 808-387-5759

Họp thứ Hai đầu tháng 6:30PM

Đoàn Thanh Niên Công Giáo

Anh Lý Tấn Sĩ 808-728-6396

Khối Kỷ Thuật

Anh Phạm Văn Bằng 808-630-7822

bottom of page