top of page
Search

3-7-22, Chủ Nhật, tuần 14, Isaiah 66:10-14, Galatian 6:14-18, Luca 10:1-20

3-7-22, Chủ Nhật, tuần 14, Isaiah 66:10-14, Galatian 6:14-18, Luca 10:1-20. Hôm nay chúng ta tiếp tục học cách làm môn đệ chúa Giêsu. Làm sao thời đó các môn đệ biết Chúa Giêsu là ai? Họ không biết, họ chỉ nghe chúa dậy rồi họ thấy đánh động tâm hồn và qua việc thương yêu của chúa thì họ đi theo chúa. Chứ còn hiểu thì họ chưa hiểu. Sau khi Chúa Giêsu chết đi và sống lại, thì họ với lấy Cựu ước ra nghiên cứu thì thấy Lời Thiên Chúa (TC) nói qua Cựu Uớc của các tiên tri, thì lúc đó họ mới nhận thấy rằng: Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế đã được loan báo trong Cựu uớc. Bài đọc 1, Tiên tri Isaiah nói "Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi." Nên nhớ là các tiên không biết kế hoạch cứu độ của TC nên họ không biết Chúa Giêsu, bởi vậy họ chỉ nói là thành Thánh Gierusalem mà sau này khi Chúa Giêsu nói "phá thành Gierusalem này đi, sau 3 ngày ta sẽ xây lại" Gioan 2:19. Bây giờ chúng ta hiểu rõ thành Gierusalem trong bài đọc một chính là Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài. Bài Phúc Âm chúng ta thấy Chúa Giêsu bắt đầu xây dựng giáo hội Chúa ở trần gian. Số 72 người được sai đi tượng trưng dòng họ (đời) con cái của Noah cho đến Abraham trong Sách Khởi Nguyên 10--có nghĩa là tất cả mọi người đều là con của TC và Chúa đã chọn dân tộc Do Thái (DT) để làm trung tâm truyền giáo. Lúc đó Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ để truyền giáo cho dân DT. Còn 72 thì đi truyền giáo cho dân ngoại (gentile) nên Chúa với dạy cho họ cách sống và hòa đồng giữa những người không có biết tục lệ DT để cho các môn đệ khỏi phải lo lắng đến việc phạm tội vì 613 luật DT--có nghĩa là Chúa Giêsu thương yêu chúng ta và lo lắng cho giáo hội, là những tín hữu đời Chúa Giêsu cho đến đời chúng ta và Ngài đem cho chúng ta "một Giao uớc mới" bằng cái chết của Chúa để rồi chúng ta trở thành tạo vật mới như Thánh Phaolo nói trong bài đọc 2. Chúng ta thấy rõ các môn đệ về và kể cho Chúa Giêsu niềm vui truyền giáo của họ mà tiên tri Isaiah đã nói trong bài đọc 1. Sau đó Chúa lại nâng sự hiểu biết của các môn đệ lên là "đừng chỉ nghĩ những việc dưới đất, mà hảy nghĩ đến sự trên trời vì đó là mục tiêu cùng đích của chúng ta" bởi vậy Chúa nói "Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". Do đó, đi theo Chúa Giêsu là đi học cách lên Thiên Đàng (TD) và lên TD có nghĩa là trở nên Thánh-- vậy chúng ta có bao giờ xin Chúa cho chúng ta nên Thánh chưa? Nếu chưa thì hãy xin vì xin thì Chúa cho. Bài đọc 2 Thánh Phaolo chứng minh cho chúng ta thấy muốn vào TD thì cũng phải đi qua đi qua Thập Gía như Chúa Giêsu đã làm, mà Phaolo cũng đã trải qua, để rồi qua đau khổ chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là đấng Cứu thế và muốn yêu mến Ngài và không giám phạm tội. Khi có Chúa Giêsu trong đời sống thì chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc ở đời này và đời sau. Xin Chúa Giêsu cho chúng con ơn hiểu biết và can đảm để chúng con có thể làm chứng nhân cho Chúa ở đời này và là dụng cụ truyền giáo cho giáo hội của Ngài ở trần gian. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và GD.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page