top of page
Search

Thứ 3, 7-6-22, mùa thường niên, năm C. 1 Vua (King) 17:7-16, Matthêu (MT) 5:13-16.

Hôm nay chúng ta trở về mùa thường niên niên là mùa giáo hội giúp chúng ta học cách làm môn đệ chúa Giêsu. Chúng ta sẽ đi vào Cựu Uớc để tìm hiểu ơn cứu độ và Đấng Cứu thế. Bài đọc một nói về cuộc đời tiên tri Elia (Elijah) sinh ra và được Thiên Chúa (TC) gọi làm tiên tri để mang người Do Thái (DT) trở về với lời Giao uớc với TC để được Ngài chúc lành. Vua DT thời đó là Ahaz đã lấy công chúa Jezebel con của vua Ethbaal của người Sidonian và thờ luôn thần của vợ là Baal (Thần Sản Phụ-Sinh sản). Hoàng Hậu Jezebel ghét Chúa của DT nên đã cho người đuổi giết Elia để nhà vua không còn có ai dẫn dắt về chính đạo (đường ngay, đường chân lý). Hoàn cảnh của Elia giống chúng ta bây giờ là người ngoài đời rất khinh miệt những người công giáo và tìm cách đàn áp bằng vũ lực. TC đã cảnh cáo vua DT bằng hạn hán nhưng Vua chẳng thèm để ý. Elia đã gặp nhiều gian khổ nhưng TC vẫn nuôi nấng và phù hộ ông. Bài đọc một nói đến lúc ông được sai đến với một bà goá phụ ngoại đạo ở Zarephat để được chăm sóc lúc hạn Hán. Tuy bà không có đạo và là người ngoại, bà vẫn tin vào lời tiên tri Elia và TC của ông. Vì Đức tin vào TC Israel, bà và GD và Elia đã được cứu sống. Trong thời đại chúng ta cũng vậy, tuy chúng ta bị sỉ nhục và tẩy chay, TC cũng sẽ gửi người đến để cứu chúng ta khỏi mọi sự dữ--nếu chúng ta giữ vững lòng tin vào TC. Cùng một ý nghĩa, bài Phúc Âm Chúa Giêsu nói chúng ta phải giữ đạo để rồi qua cách sống đạo của chúng ta dân ngoại sẽ nhận ra TC và được ơn trở lại. Cách sống đạo hạnh của chúng ta sẽ là muối và ánh sáng cho mọi người. Xin TC ban ơn can đảm cho chúng ta để chúng ta sống đẹp lòng Chúa và làm gương sáng (muối và ánh sáng) cho mọi người. Chúa Giêsu chúc lành cho Chúng ta và GD.


BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 7-16

"Vò bột không cạn và bình dầu không giảm như lời Chúa đã dùng lời Êlia mà phán".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, giòng suối nơi Êlia ẩn náu đã cạn, vì trong xứ không mưa. Bấy giờ Thiên Chúa phán cùng Êlia rằng: "Hãy chỗi dậy, đi Sarephta thuộc miền Siđon và ở lại đó: Ta đã truyền cho một quả phụ nuôi dưỡng ngươi". Ông liền lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: "Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống". Đương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: "Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh". Bà thưa: "Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi". Êlia trả lời bà rằng: "Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy, trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: "Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi, cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất". Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó, hũ bột không cạn và bình dầu không vơi, như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 4, 2-3. 4-5. 7-8

Đáp: Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con (c. 7b).

Xướng:

1) Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công bình của con, Chúa đã giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu. Người quyền thế, các ông cứng lòng tới bao giờ nữa? Tại sao say đắm bả phù hoa và kiếm chuyện sai ngoa? - Đáp.

2) Nên biết rằng Chúa biệt đãi thánh nhân Ngài, Chúa sẽ nghe tôi khi tôi cầu khẩn Chúa. Hãy run lên và thôi phạm tội, hãy hồi tâm nghĩ lại trên giường nằm, và hãy lặng thinh. - Đáp.

3) Nhiều người nói: "Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?" Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. Chúa đã gieo vào lòng con niềm vui, vui hơn tụi kia khi chúng tràn đầy lúa rượu. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 13-16

"Các con là sự sáng thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

Đó là lời Chúa.


Tuesday of the Tenth Week in Ordinary Time Lectionary: 360

Reading I 1 Kgs 17:7-16 The brook near where Elijah was hiding ran dry, because no rain had fallen in the land. So the LORD said to Elijah: “Move on to Zarephath of Sidon and stay there. I have designated a widow there to provide for you.” He left and went to Zarephath. As he arrived at the entrance of the city, a widow was gathering sticks there; he called out to her, “Please bring me a small cupful of water to drink.” She left to get it, and he called out after her, “Please bring along a bit of bread.” She answered, “As the LORD, your God, lives, I have nothing baked; there is only a handful of flour in my jar and a little oil in my jug. Just now I was collecting a couple of sticks, to go in and prepare something for myself and my son; when we have eaten it, we shall die.” Elijah said to her, “Do not be afraid. Go and do as you propose. But first make me a little cake and bring it to me. Then you can prepare something for yourself and your son. For the LORD, the God of Israel, says, ‘The jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the LORD sends rain upon the earth.’” She left and did as Elijah had said. She was able to eat for a year, and Elijah and her son as well; the jar of flour did not go empty, nor the jug of oil run dry, as the LORD had foretold through Elijah.

Responsorial Psalm 4:2-3, 4-5, 7b-8 R. (7a) Lord, let your face shine on us. When I call, answer me, O my just God, you who relieve me when I am in distress; Have pity on me, and hear my prayer! Men of rank, how long will you be dull of heart? Why do you love what is vain and seek after falsehood? R. Lord, let your face shine on us. Know that the LORD does wonders for his faithful one; the LORD will hear me when I call upon him. Tremble, and sin not; reflect, upon your beds, in silence. R. Lord, let your face shine on us. O LORD, let the light of your countenance shine upon us! You put gladness into my heart, more than when grain and wine abound. R. Lord, let your face shine on us.

Alleluia Mt 5:16 R. Alleluia, alleluia. Let your light shine before others That they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 5:13-16 Jesus said to his disciples: “You are the salt of the earth. But if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house. Just so, your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father.”

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page