top of page
Search

Thứ 6, 10-6-22, 1 Vua 19:9-16, Matthêu 5:27-32

Thứ 6, 10-6-22, 1 Vua 19:9-16, Matthêu 5:27-32. Bài đọc hôm nay tiếp tục giúp chúng ta học và hiểu hơn về Đức tin và tình yêu (trái tim) của chúng ta đối với Chúa qua Tiên tri Elia được ghi lại trong Cựu Uớc, quyển một, Sách Các Vua. Elia vì tin Thiên Chúa (TC) ông đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ để mang lời TC, Đấng mà ông trung thành phục vụ, cho dân tộc Do Thái (DT). Sau khi bị quân lính của Hoàng Hậu Jezebel đuổi bắt, Elia chạy về hướng núi Horeb , còn gọi là Sinai. Trên đường chạy loạn, ông mệt quá đã nằm ngủ dưới một bóng cây và TC đã cho một Thiên Thần cho ông ăn uống 3 lần để ông có sức lên núi gặp mặt TC. Ông đã gặp TC trong sự thinh lặng của cơn gió hiu hiu (light Breeze) chứ không phải trong những tiếng ồn ào của bão tố, động đất và núi lửa. Ông đã nghe được lệnh Chúa truyền cho lập nên Vua mới và phong chức cho tiên tri Elisha để kế vị ông. Nếu một người không có đạo đọc bài này chắc họ sẽ buồn và khó tin vào TC là vì cả cuộc đời phục vụ cho TC tiên tri Elia đã được thay thế và chẳng có một lợi lộc gì cả. Vậy mà Elia vẫn tin vào lời Chúa và là làm như lời Ngài phán. Trong chữ “ Đức tin” có chữ tin—khi tin ai thì mình yêu người đó và phó thác mình cho người đó. Đức tin giúp cho chúng ta yêu Chúa một cách chân thật — không tính toán lợi lộc cho bản thân mà chỉ muốn làm đẹp lòng người mình yêu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu giống như Elia chỉ muốn làm đẹp lòng Chúa Cha. Chúa Cha đã thưởng công cho Chúa Giêsu và cho Ngài làm Vua vũ trụ. Ngược lại, chúng ta lại phải đọc tới quyển 2 Sách Các Vua thì mới thấy Chúa thuởng công cho Elia lên trời. Nếu chúng ta không học thánh kinh, thì chúng ta sẽ không hiểu được câu chuyện của tiên tri Elia một cách sâu đậm. Tại sao có sự gián đoạn, là vì TC không thay đổi lịch sử mà lồng việc cứu chuộc vào lịch sử con người qua dân tộc DT. Nhưng đất nước DT bị chiến tranh và bị lưu đày nên nhiều câu chuyện đã phải viết lại từ quyển một nên trở thành hai quyển, quyển một và quyển hai, để câu chuyện được hoàn toàn. Quan trọng là TC đã dùng dân DT để thực hiện công việc cứu độ của Ngài và tuy rằng số đông dân DT không trung thành với giao uớc, nhưng phần nhỏ còn lại đã thực hiện ý muốn của TC—Đức Mẹ và các tông đồ. Bởi vậy, Chúa Giêsu mới nói “yêu Thầy thì giữ lời Thầy” giữ lời Chúa Giêsu là không phạm tội. Vì vậy bài Phúc Âm Chúa Giêsu nói rõ khi mình nghĩ về việc tội, là mình đã phạm tội. Khi phạm tội là mình chưa yêu Chúa đủ và Đức tin của mình còn yếu đuối. Khi mình nhận ra mình yếu đuối và dễ sa ngã thì mình mới cảm nghiệm được tình Chúa yêu—chính lúc này Đức tin mình với trưởng thành. Xin Thiên Chúa cho chúng con biết tội chúng con và cảm nghiệm Chúa trong cuộc sống. Xin Chúa cho chúng con yêu Chúa và hiểu Chúa dù đời chúng con có gian truân và đau khổ như Tiên tri Elia và Chúa Giêsu. Xin Chúa chúc lành và Thánh hoá cho chúng ta và Gia Đình.


BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-16

"Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa". Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Bỗng có tiếng nói với ông: "Hỡi Êlia, ngươi làm gì ở đây?" Ông thưa: "Lòng nhiệt thành với Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã phản bội với giao ước của Chúa, phá huỷ các bàn thờ, dùng gươm giết các tiên tri của Chúa, chỉ còn con sống sót và họ đang tìm hại mạng sống con". Nhưng Chúa phán cùng ông: "Hãy lên đường trở về qua lối sa mạc miền Đamas. Tới nơi, ngươi hãy xức dầu phong Hazael làm vua Syria, xức dầu phong Giêhu con ông Namsi làm vua Israel, và xức dầu cho Êlisê, con Saphat người xứ Abel-Mêhula, làm tiên tri thế ngươi".

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14

Đáp: Lạy Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa (c. 8b).

Xướng:

1) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: "Hãy tìm ra mắt Ta". - Đáp.

2) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Người trong thịnh nộ. Chúa là Đấng phù trợ con, xin đừng hất hủi con. - Đáp.

3) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! - Đáp.

ALLELUIA: Ga 1, 14 và 22b

Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 27-32

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Có lời dạy rằng: 'Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị'. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".

Đó là lời Chúa.


Friday of the Tenth Week in Ordinary Time Lectionary: 363

Reading I 1 Kgs 19:9a, 11-16 At the mountain of God, Horeb, Elijah came to a cave, where he took shelter. But the word of the LORD came to him, “Go outside and stand on the mountain before the LORD; the LORD will be passing by.” A strong and heavy wind was rending the mountains and crushing rocks before the LORD— but the LORD was not in the wind. After the wind there was an earthquake— but the LORD was not in the earthquake. After the earthquake there was fire— but the LORD was not in the fire. After the fire there was a tiny whispering sound. When he heard this, Elijah hid his face in his cloak and went and stood at the entrance of the cave. A voice said to him, “Elijah, why are you here?” He replied, “I have been most zealous for the LORD, the God of hosts. But the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and put your prophets to the sword. I alone am left, and they seek to take my life.” The LORD said to him, “Go, take the road back to the desert near Damascus. When you arrive, you shall anoint Hazael as king of Aram. Then you shall anoint Jehu, son of Nimshi, as king of Israel, and Elisha, son of Shaphat of Abel-meholah, as prophet to succeed you.”

Responsorial Psalm 27:7-8a, 8b-9abc, 13-14 R. (8b) I long to see your face, O Lord. Hear, O LORD, the sound of my call; have pity on me, and answer me. Of you my heart speaks; you my glance seeks. R. I long to see your face, O Lord. Your presence, O LORD, I seek. Hide not your face from me; do not in anger repel your servant. You are my helper: cast me not off. R. I long to see your face, O Lord. I believe that I shall see the bounty of the LORD in the land of the living. Wait for the LORD with courage; be stouthearted, and wait for the LORD. R. I long to see your face, O Lord.

Alleluia Phil 2:15d, 16a R. Alleluia, alleluia. Shine like lights in the world, as you hold on to the word of life. R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 5:27-32 Jesus said to his disciples: “You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna. “It was also said, Whoever divorces his wife must give her a bill of divorce. But I say to you, whoever divorces his wife (unless the marriage is unlawful) causes her to commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery.”

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page