top of page
Search

Thứ ba, thường niên, năm C. 1 Vua 21:17-29, Matthêu 5:43-48

Thứ ba, thường niên, năm C. 1 Vua 21:17-29, Matthêu 5:43-48. Những bài đọc tuần này được trích ra từ Sách Các Vua quyển một và ngày mai sẽ bắt đầu quyển 2 Sách Các Vua. Trong quyển một Các Vua, chúng ta thấy Thiên Chúa (TC) rất kiên nhẫn với các Vua kế vị Vua David. Chỉ có David là cuối đời ông vẫn trung thành với TC. Từ Vua Solomon được TC yêu mến cho đến Ahab mà chúng ta đang học đều bị “Các Bà” điều khiển và xa mất TC. Vua Ahab đã được vợ là hoàng hậu Jezebel tiếp tay giết người cướp tài sản vườn nho của ông Naboth. Hôm nay tới thời gian xét tội của TC. Vua Ahab đã bị TC tuyên án phạt “tử hình” thì ông vội vàng ăn chay hối lỗi. TC lại tha tội nhưng cái vạ (kết quả của việc tội) thì Vua (và mình nữa) cũng sẽ phải đền. Nếu mình đọc thêm chương 22 thì sẽ thấy sau một thời gian, Vua và hoàng hậu Jezebel đã chết như tiên tri Elia đã công bố. Tại sao Vua và hoàng hậu Jezebel cuối đời phải đau khổ và phải chết—vì họ đã không thực hành lời Chúa dạy là mến Chúa yêu người. Họ yêu chính họ nên không còn coi trọng ai nữa. Có nghĩa là Chúa họ cũng chẳng cần. Để ý là Vua có rất nhiều cận thần hay nói cho Vua những điều Vua thích nghe và những điều hay và thật thì họ không nói. Bởi vậy trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã chữa bệnh “ích kỷ” bằng cách dạy “yêu thương”—yêu cả kẻ thù và điều này giúp chúng ta nên “hoàn hảo” như Chúa Cha trên trời. Bởi vậy Chúa Giêsu đã phải dậy lại dân Do Thái cho họ tập biết “Mến Chúa yêu người” vì họ đã quyên mất Chúa. Con người trần không làm được nên Chúa Giêsu đã phải nhập thể và chết trên Thánh Gía để cho chúng ta được thấy tình yêu của Ngài. Rồi Ngài lấy “Thần Khí-Chúa Thánh Thần” để Thánh hoá chúng ta và giúp chúng ta hiểu được sự thật rồi chúng ta tin vào Ngài. Khi tin thì chúng ta ta yêu và thực hành điều Chúa Giêsu dạy để trở nên giống Chúa Giêsu. Khi chúng ta làm đẹp lòng Chúa Giêsu, Chúa 3 Ngôi sẽ đến ở với chúng ta. Xin Chúa 3 Ngôi ban ân sủng để chúng ta có thể mở rộng trái tim mà yêu thương mọi người kể cả những người chúng ta không ưa. Xin TC chúc lành cho chúng ta và GD.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page