top of page

Cha Quản Nhiệm dâng Lễ ngày 20 tháng Ba, 2020

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Cha Quản Nhiệm dâng Lễ ngày 21 tháng Ba, 2020

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A - Thứ Hai

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A - Thứ Tư

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A - Thứ Ba

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A - Thứ Năm

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

bottom of page