top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII

Hội Đạo Binh Đức Mẹ - Legio Mariae

   Trưởng  :  Phêrô Trần Đình Cảnh

   Phó        :  Giuse Nguyễn Văn Bút

   Thư Ký  :  Phêrô Hồng Phi Long

   Thủ Quỹ : Dominic Mai Khiết Trung

Legio Mariae.jpg
bottom of page