top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII

Ban Tài Chánh

                             Trưởng ban tài chánh:

                        Chị: Martha Tạ Tương Như

                             Phone:  808-227-3239

Ban Tài Chánh.jpg
bottom of page