top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Andre Dũng Lạc Honolulu

TNTT-Logo.jpg

   Trưởng :    Thomas Hồ Viễn

   Phó:           Theresa Trần Theresa

   Phó:           Phêrô Hồ Peter

   Thư Ký:     Clara Trần Ann

   Thủ Quỹ:   Blase Ngô Jimmy

HUY_9239.jpg

                           Trách Nhiệm Tổng Quát Của Ban Chấp Hành

 

Đoàn Trưởng – Viễn Hồ

Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm với Cha Tuyên Úy về việc tổ chức và sinh hoạt của đoàn. Các trách nhiệm tổng quát của Đoàn Trưởng được xác định như sau:

 • Soạn thảo chương trình sinh hoạt và huấn luyện dài hạn.

 • Trách nhiệm thi hành các quy định về hành chánh và huấn luyện của Phong Trào.

 • Trách nhiệm quản lý tài chánh và phê chuẩn các chi thu của đoàn.

 • Đại diện Đoàn trong việc giao thiệp với các đoàn thể bạn và chính quyền địa phương.

 

Đoàn Phó Quản Trị – Theresa Trần

Cộng tác và phụ giúp Đoàn Trưởng trong các công việc về nội vụ, ngoại vụ, hành chánh, tài chánh của đoàn:

 • Trách nhiệm thay thế Đoàn Trưởng trong trường hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc từ chức hay là mất tín nhiệm.

 • Điều hợp các Huynh Trưởng trong đoàn.

 

Đoàn Phó Nghiên Huấn – Peter Hồ

Cộng tác và phụ giúp Đoàn Trưởng trong các công việc huấn luyện và chương trình thăng tiến của các ngành:

 • Trách nhiệm thay thế quyền Đoàn Trưởng sau Đoàn Phó Quản Trị trong trường hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc từ chức hay là bị mất tín nhiệm.

 • Giúp huấn luyện bổ túc cho các Huynh Trưởng.

 • Điều hợp với các Ngành Trưởng để lo các chương trình huấn luyện và sinh hoạt của ngành.

 

Thư Ký – Ann Trần

Cập nhật hoá danh sách và bảo mật các thông tin cá nhân của các Cha Tuyên Úy, Ban Chấp Hành, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh theo nhu cầu và thẩm quyền đơn vị liên hệ:

 • Thiết lập và lưu giữ hồ sơ, văn thư đi và đến, các tài liệu tổ chức, các bản phúc trình và báo cáo của đơn vị liên hệ.

 • Điều hợp chương trình, ghi chép và lưu giữ biên bản các buổi họp.

 • Lưu giữ bản tổng kết sổ kho các chiến dịch Bó Hoa Thiêng.

 

Thủ Quỹ – Jimmy Ngô

Trách nhiệm chung của các Thủ Quỹ:

 • Quản lý tất cả tài sản của đơn vị liên hệ: hợp tác với Thư Ký (về văn phòng phẩm và dụng cụ liên quan) trong việc lập sổ sách, ghi rõ tên người nhận và ký nhận những ai đang giữ vật dụng.

 • Thiết lập và lưu giữ hồ sơ liên quan tới việc chi thu chung của đơn vị liên hệ.

 • Báo cáo quỹ trong các buổi họp định kỳ của đơn vị liên hệ.

bottom of page