top of page

Ca  Đoàn Theresa

Ca Đoàn.jpg
IMG_20240412_103940.jpg

                         Đoàn Trưởng :
                  Maria Trần Kim Hồng

  

Toàn 2_edited.jpg

                             Thư Ký:
        Phanxico Xavie Hoàng Đình Toàn

  

Toàn 1_edited.jpg

                  Ca Trưởng:   
             Giuse Trần Toàn

  

Vân.jpg

                             Thủ Quỹ
                  Maria Lê Thị Bích Vân

  

bottom of page